BQT quyết đinh hủy bỏ TOP danh vọng của nhân vật 11111

Vì bạn đó đã xóa đi xóa lại rất nhiều lần nhân vật đó để rs đi rs lại cho tăng điểm trên BXH

BQT Thông báo !!!