Máy Chủ Thời gian Nội dung Ghi chú
Hải Phòng 3 Từ 06/11 đến 07/11 Khuyến mại 50% Gcent+